De Algemene Voorwaarden voor Koerierdiensten (AVK)

 • Definities

  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. AVC: Algemene Vervoercondities 1983, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting Vervoeradresen gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.

  2. CMR: Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (Genève 1956).

  3. Koerier: Degene die zich jegens de afzender heeft verbonden zo spoedig mogelijk een zending te vervoeren en aan de geadresseerde af te leveren, waarbij het aflevertijdstip danwel de aflevertermijn waarop de zending in ieder geval moet worden afgeleverd, bij de opdracht wordt overeengekomen.

  4. Zending: Een zaak dan wel het geheel van zaken dat gelijktijdig vervoerd wordt en bestemd is voor één ontvanger.

  5. Afzender: De contractuele wederpartij van de koerier.

  6. Ontvanger: Geadresseerde of (mede)bewoner dan wel ondergeschikte werkzaam op het afleveradres aan wie de koerier de zending dient af te leveren.

  7. Overmacht: Een omstandigheid die een zorgvuldig koerier niet heeft kunnen vermijden en waarvan zulk een koerier de gevolgen niet heeft kunnen verhinderen.

 • Werkingssfeer

  1. Op binnenlandse koeriersdiensten zijn naast deze voorwaarden de AVC van toepassing voor zover daarvan in deze voorwaarden niet wordt afgeweken.

  2. Op grensoverschrijdende koeriersdiensten is van toepassing het CMR, alsmede de met het CMR niet strijdige bepalingen uit deze voorwaarden.

 • Verplichtingen van de koerier

  1. De koerier is verplicht de overeengekomen zending op de overeengekomen plaats en tijd in ontvangst te nemen.

  2. Indien de koerier niet voldoet aan de in lid 1 genoemde verplichting heeft de afzender het recht, onverminderd zijn recht schadevergoeding te vorderen, de overeenkomst onmiddellijk op te zeggen.

  3. De koerier is verplicht de zending uiterlijk op het overeengekomen tijdstip danwel binnen de overeengekomen termijn af te leveren aan de ontvanger.

  4. Artikel 16 AVC inzake vertraging is niet van toepassing.

 • Verplichting van de afzender

  1. De afzender is verplicht ter voldoening aan douane- en andere formaliteiten, welke vóór de aflevering van de goederen moeten worden vervuld, de nodige bescheiden bij de vrachtbrief te voegen en ter beschikking van de koerier te stellen en hem alle noodzakelijke inlichtingen te verschaffen.

 • Verplichting van de afzender

  Zending beschadigd doch inhoud nog bruikbaar

  1. Indien de door de koerier ontvangen zending niet wordt afgeleverd in dezelfde staat als waarin hij de zending heeft ontvangen, doch de inhoud ervan nog wel kan worden aangewend voor het doel waarvoor het was bestemd, is de koerier, behoudens overmacht, niet verplicht de schade aan de zending zelve te vergoeden.

  Zending beschadigd en inhoud niet meer bruikbaar of zending manco

  2. Indien de door de koerier ontvangen zending niet ter bestemming wordt afgeleverd of niet wordt afgeleverd in dezelfde staat als waarin hij de zending heeft ontvangen, tengevolge waarvan de inhoud van de zending niet meer kan worden aangewend voor het doel waarvoor het was bestemd, is de koerier, behoudens overmacht, verplicht de daardoor veroorzaakte schade met inachtneming van de volgende bedragen te vergoeden:

  Voor de schade wegens het niet meer aangewend kunnen worden van de zending voor het doel waarvoor het was bestemd, maximaal twee maal de vracht.

  Vertraging

  Indien de zending wordt afgeleverd na het verstrijken van het overeengekomen tijdstip dan wel na afloop van de overeengekomen termijn en er is sprake van de overmacht is de koerier niet verplicht om de schade aan de zending zelf te vergoeden.

  Indien de zending wordt afgeleverd na het verstrijken van het overeengekomen tijdstip dan wel na afloop van de overeengekomen termijn door de nalatigheid van de koeriers is deze verplicht de schade aan de zending te vergoeden tot een maximum van eenmaal de overeengekomen vracht.